اتاق تمرین

آیا به دنبال اتاق تمرینی هستید که بتوانید بدون توجه به روز یا ساعت در آن تمرین کنید؟ از کجا می توانید تجهیزات مورد نیاز برای تمرین، چه تمرینات انفرادی و چه گروهی را پیدا کنید؟

سپس شما به جای مناسب آمده اید!

اتاق تمرین

با تعیین وقت قبلی می توانید 24 ساعته با ما تمرین کنید! مهم نیست در چه روز یا ساعتی به اتاق های ما نیاز دارید. با ما وقت بگیرید و با تجهیزات جدید و مدرن ما در موسسه ما تمرین کنید.

اتاق تمرین

تجهیزات:

  • Piano Feurich 121
  •   Sonor A02 studio drum set
  • Audio Austrian OD 505 (2X)
  •   Soundcraft Ui24R
  • تمام سازهای دیگر برای اجراها را می توان همراه داشت یا در دسترس قرار داد.